เทคนิค และ วิธีการเขียนภาพ


ภาพเขียนที่ผาแดงเป็นภาพเขียนด้านหน้าตรง เน้นให้เห็นกล้ามเนื้อ เรียกว่า Cestosomatic type

ส่วนที่ถ้ำตาด้วงจะเป็นภาพด้านข้าง สีที่ใช้เป็นสีเปียก ทำจากแร่ hematite ผสมกับส่วนผสมอย่างอื่นๆให้ภาพติดทนนาน เช่น ไขสัตว์ เลือด

ไขขาว และน้ำมันพืชต่างๆ รวมทั้งน้ำในต้น mc.carthy ซึ่งประกอบด้วยน้ำมันปลา น้ำมันนกอีมู และน้ำมันสัตว์ชนิดหนึ่งคล้ายกะรอก รวมถึงน้ำมัน

จากพืช และในอาฟริกาก็ใช้ส่วนผสมเป็น ขี้ผึ้ง ผัก ไขมันสัตว์ ไขขาวและนม จากการพิสูจน์ที่เขาจันทร์งาม เอาไปพิสูจน์ที่กรมศิลปากร

ไม่ปรากฎว่ามีเลือดแต่ก็ไม่ได้หมายความว่า ไม่ใช้เลือดเป็นส่วนผสม แต่เลือดอาจถูกกัดกินโดยจุลินทรีย์และเชื้อราหมดแล้ว แนวคิดเรื่องใช้เลือดมาผสม

มีแนวคิดเรื่องเลือดเป็นเหมือนชีวิต เพื่อให้ดูว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ โดยเฉพาะเลือดมีสีแดง สุด แสงวิเชียร ได้กล่าวถึงการพบการใช้สีแดงโรยลงบนศพขณะ

วางหรือฝัง เป็นประเภณีที่พบในประเทศไทย เมื่อประมาณ หมื่นปีมาแล้ว สีแดงที่โรยลงไปนั้นเชื่อว่าเป็นสีของเลือด การโรยผงสีแดงลงไปหมายถึงชีวิต

ที่บ้านเชียงพบว่ามีก้อนสีแดง เช่นที่ใช้เขียนลงบนลวดลายของภาชนะเครื่องปั้นดินเผา จากการพบนี้ ได้พบทั้งที่ภาคกลาง ลพบุรี และกาญจนบุรี

ซึ่งมีอายุประมณ 4000ปี จะเห็นได้ว่าการใช้เลือดผสมสีนี้ มีแนวทางสืบเนื่องเรื่องภาพเขียนสีที่แสดงการประกอบพิธีกรรม อันหมายถึงเลือดเนือ้และชีวิต

ส่วนผสมอย่างอื่นๆที่เป็นกาวอาจได้มาจากไข่ขาว ไขมันสัตว์ น้ำมันพืช การทำเช่นนี้เพื่อให้สีติดซึมเข้าไปในเนื้อหิน       อนึ่งการเขียนภาพที่ผาแดง

และเขาตาด้วงนั้นไม่ได้มีการเตรียมพื้นหินก่อนเหมือนกับที่ โนนสาวเอ้ อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี ที่ใช้หินขัดผิวหน้าจนเรียบก่อนการเขียนภาพ

การวาดภาพที่เห็นคงจะใช้ไม้มาทุบแทนพู่กัน การเขียนภาพ จะเห็นได้ว่า ภาพที่สำคัญจะใหญ่กว่าภาพอื่นๆ และที่ถ้ำตาด้วงการเขียนจะเป็นแบบง่ายๆไม่มี

รายละเอียดของร่างกาย และเรายังเห็นอวัยวะเพศชัดเจน ส่วนอีกกลุ่มหนึ่งจะเหมือนที่ผาแดง จะเป็นการเขียนด้วยบุคคลต่างสมัยหรือ

หรือคนละกลุ่มมาเขียนก็เป็นได้

Technic of painting


At Phadang the picture of human is facing to us but at Tadoung cave we can see side view. At Phadang ie cestosomatic type but Tadoung we

can see stickman type and cestosomatic type.The colour is monochrome and wet type. May be it made of hematite,blood,albumin,plant oil or

animal and mixed together, it propose is to firmly stick to the wall.The hypothesis of using the blood is the blood refer to life ,so they used

it in some religion.At Phadang and Tadoung cave they didn't prepare the stone surface before painting like at Udontani province.

The leader is always the biggest picture.